O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

พรบการศึกษาแห่งชาติ.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พรบระเบียบบริหาร2546.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พรบระเบียบบริหาร2546.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบระเบียบครู-2547.pdf

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

15 พรบข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

16.พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf