O31 : การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf